Algemene voorwaarden

1. Online Platform

 1. gmak B.V. (hierna: “gmak”) biedt een online platform en verschillende hulpmiddelen, diensten en functies, waarmee een eigenaar van onroerend goed (de “Woning”), die Woning te koop aan kan bieden en een potentiële koper de Woning kan kopen (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). De Diensten worden aangeboden via www.gmak.nl, (hierna: de "Site"). De activiteiten van gmak  worden beheerd vanuit het kantoor te Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 10.
 2. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden eigenaar”) bepalen de relatie tussen gmak en elke partij die toegang verkrijgt tot de Site en de Site gebruikt om een woning te koop aan te bieden (hierna: “Eigenaar”).
 3. De Voorwaarden eigenaar vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen gmak en de Eigenaar. Door gebruik van of toegang tot de Site of het platform of de systemen van gmak in de hoedanigheid van Eigenaar, bevestigt een Eigenaar in te stemmen met en onderworpen te zijn  aan de Voorwaarden eigenaar. Als een Eigenaar niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden eigenaar, is hij/zij niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot de Site of deze anderszins te gebruiken.
 4. gmak machtigt niemand om zich te registreren bij deze Site, tenzij hij/zij in staat is om wettelijk bindende contracten aan te gaan. Elke Eigenaar verklaart en staat ervoor in dat alle informatie die bij gmak en via de Site is ingediend tijdens het registratieproces op de Site, op waarheid berust en correct is. Elke Eigenaar zal voorts tijdig de Site in kennis stellen van enige wijzigingen in contactinformatie die eerder is verstrekt door de Eigenaar via de Site.
 5. gmak kan deze Voorwaarden eigenaar zo nu en dan herzien om verschillende redenen zoals een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten, diensten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. Een Eigenaar ontvangt een tijdige voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen van deze Voorwaarden of van de beslissing van gmak om deze Voorwaarden eigenaar te beëindigen. gmak zal een Eigenaar in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging door updates te plaatsen op de Site of via e-mail. gmak raadt een Eigenaar aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Voorwaarden eigenaar te bekijken, aangezien die bindend zijn.
 6. Van een Eigenaar die de Voorwaarden eigenaar schendt, kan de toegang tot en gebruik van de Site geschorst worden en kan zijn/haar woningadvertentie van de Site worden verwijderd, naar oordeel van gmak, naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor gmak onder deze Voorwaarden eigenaar of die anderszins beschikbaar zijn voor gmak.
 7. gmak heeft een nultolerantiebeleid met betrekking tot discriminatie (inclusief maar niet beperkt tot ras, etniciteit, godsdienst, nationale afkomst, handicap, geslacht, genderidentiteit of seksuele gerichtheid), intimidatie of geweld en gmak zal haar beoordelingsvrijheid gebruiken om een Eigenaar die dergelijk gedrag vertoont of aanmoedigt van de Site te verwijderen. gmak behoudt zich het recht voor om dit beleid af te dwingen naar eigen oordeel en omdat de veiligheid in geding is.

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

 1. Op deze Site kan een Eigenaar een woning te koop aanbieden (de “Woningadvertentie”) tegen een vraagprijs. gmak kan ook online andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor een Eigenaar en een potentiële koper met elkaar kunnen communiceren en een koopovereenkomst met elkaar aan kunnen gaan.
 2. De Site biedt een trefpunt voor gebruikers ervan om met elkaar om te gaan, en gmak is en wordt geen partij bij enige contractuele relatie tussen een potentiële koper en een Eigenaar en treedt niet op als bemiddelaar tussen een potentiële koper en een Eigenaar in geval van een geschil tussen hen. gmak wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met overeenkomsten tussen gebruikers van de Site.

3. Aangeboden woning

 1. Om een Woningadvertentie aan te maken, moet een Eigenaar de vereisten zoals omschreven door gmak naleven.
 2. gmak behoudt zich het recht voor om een Woningadvertentie te weigeren, die naar oordeel van gmak kan worden beschouwd als een mogelijke inbreuk op een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar, of geassocieerd kan worden met een dergelijke inbreuk.
 3. Een Eigenaar verbindt zich ertoe om uitsluitend nauwkeurige en up-to-date informatie te geven in een Woningadvertentie. Het niet naleven van de verplichtingen beschreven in deze Voorwaarden eigenaar kan de permanente uitsluiting van een Eigenaar van de Site tot gevolg hebben.

4. Gebruik

 1. Na registratie ontvangt een Eigenaar een gebruikersprofiel waarin de door een Eigenaar verstrekte gegevens worden geregistreerd en waarin de door een Eigenaar te koop aangeboden Woning wordt vermeld (hierna: het “Dashboard”).
 2. Het Dashboard biedt verschillende functies die bedoeld zijn om een Eigenaar te helpen een Woning te beheren via de Site. Deze functies en het Dashboard zelf, zijn beschikbaar op een “as is”-basis (ofwel "zoals het is"-basis), en gmak garandeert niet dat het Dashboard of zijn functies volledig of foutenvrij zijn.
 3. In het Dashboard heeft een Eigenaar tevens toegang tot alle vragen en biedingen van potentiële kopers en heeft de mogelijkheid op de Site om hierop te reageren.
 4. gmak heeft het recht om, onverminderd alle andere beschikbare rechtsmiddelen, onmiddellijk de relevante uitlatingen of kennisgevingen van potentiële kopers en een Eigenaar te verwijderen indien die kwetsend, ongepast of beledigend zijn of in strijd zijn met de wet, goede zeden of maatschappelijke betamelijkheid.
 5. Mededelingen via de Site (en alle hulpmiddelen op de Site) kunnen worden beoordeeld door een potentiële koper en een Eigenaar, die partij zijn bij de mededeling, en bekeken door medewerkers en vertegenwoordigers van gmak. In overeenstemming met de vereisten inzake veiligheid en accounts mag gmak informatie uit deze mededelingen verwijderen of bewerken (bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers of andere inhoud die gmak ongepast acht of die niet voldoet aan toepasselijke wetten en voorschriften)Een Eigenaar dient voor zichzelf een kopie afdrukken van elk bericht dat belangrijk is of kan zijn.
 6. Berichten die verzonden worden via de systemen van gmak mogen alleen betrekking hebben op oprechte vragen over koop en verkoop van de Woning. gmak tolereert geen spam of ongevraagde commerciële elektronische mededelingen van enige aard. Het is verboden om de systemen van gmak te misbruiken, zoals door ongevraagde commerciële mededelingen (spam) te verzenden of persoonlijke informatie van een potentiële koper bekend te maken aan een derde, tenzij een Eigenaar de uitdrukkelijke toestemming heeft van een potentiële koper. Een Eigenaar stemt ermee in dat hij/zij de persoonlijke informatie van potentiële kopers zal beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften en in elk geval met een redelijke standaard van zorgvuldigheid, en een Eigenaar aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het misbruik, verlies of onbevoegd verzenden van die informatie.
 7. gmak is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de mededelingen tussen een Eigenaar en een potentiële koper.

5. Details van een woningadvertentie

 1. In een Woningadvertentie wordt één (1) Woning weergegeven.
 2. gmak vereist dat een Eigenaar de locatie van een Woningadvertentie in zijn/haar dashboard verifieert. Dit omvat het aanwenden van informatie van Google Maps om nauwkeurig de locatie van de woningadvertentie op een kaart en in regionale zoekopdrachten te plaatsen. Een Eigenaar aanvaardt dat Google Maps wordt verschaft onder de voorwaarden van Google en dat gmak niet verantwoordelijk is voor de werking of nauwkeurigheid van Google Maps of anderszins. Een Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat de service van Google Maps niet foutenvrij is en een Eigenaar moet ervoor zorgen dat de juiste locatie van de Woning wordt getoond door Google Maps bij gebruik van deze service.
 3. gmak gebruikt ook Google Analytics (en andere analytische platformen) om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer details vindt een Eigenaar in het Privacybeleid en Kennisgeving inzake cookies en in het privacybeleid van Google zelf. Google kan gegevens die het verzamelt van zijn verschillende services waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere services van Google, waaronder YouTube, bijeenvoegen. Een Eigenaar aanvaardt dat gmak geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

6. Ranking en Zichtbaarheid in zoekresultaten
gmak kan niet garanderen dat een Woningadvertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert naar gelang de filters die gebruikt worden door een potentiële koper en de voorkeur van een potentiële koper.

7. Beëindiging
Als gmak bepaalt of als wordt aangevoerd dat: 

 • een Woningadvertentie van een Eigenaar materiaal bevat dat de wet, toepasselijke voorschriften of de rechten van een persoon of entiteit schendt;
 • een Eigenaar ongepast materiaal op de Site heeft geplaatst of misbruik heeft gemaakt van de Site;
 • de advertentiepraktijken van een Eigenaar onaanvaardbaar of oneerlijk zijn. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het geval wanneer: een Eigenaar zich inlaat met een praktijk die als oneerlijk of onrechtmatig kan worden beschouwd op de woningmarkt;
 • een Eigenaar een wezenlijke schending begaat van deze Voorwaarden eigenaar of van enige andere verplichting jegens gmak of een potentiële koper;
 • een Eigenaar zich op beledigende wijze heeft uitgelaten tegenover een potentiële koper of een werknemer of vertegenwoordiger van gmak;
 • een Eigenaar een valse identiteit gebruikt;
 • de systemen of het communicatieplatform van gmak op een andere wijze zijn misbruikt.

dan heeft gmak het recht om, naar eigen inzicht, de betrokken woningadvertentie onmiddellijk en zonder enige compensatie van kosten (i) op te schorten of (ii) te verwijderen.

 1. Naast het recht om elke Woningadvertentie te beëindigen, behoudt gmak zich alle rechten voor om te reageren op een schending van de Voorwaarden of misbruik van de Site door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, (i) het beperken van het gebruik van de Site door een Eigenaar, (i) het verbergen of anderszins beïnvloeden van een Woningadvertentie uit de zoekresultaten en (ii) het verwijderen of wijzigen van informatie die vals of misleidend kan zijn.
 2. gmak is niet verplicht is om klachten te onderzoeken.

8. Rechten en verplichtingen van gmak

 1. gmak mag te allen tijde elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de lay-out en de beschikbaarheid van de functies, database of inhoud van de Site, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
 2. gmak streeft ernaar om alle door een Eigenaar verstrekte foto’s zo getrouw mogelijk weer te geven op de Site. Een Eigenaar erkent echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat gmak niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.
 3. gmak kan van tijd tot tijd upgrades van de Site doorvoeren om tegemoet te komen aan technologische ontwikkelingen. Onderhoudswerkzaamheden zijn daarom soms nodig en kunnen beperkingen van het gebruik van de Site tot gevolg hebben. gmak zal er, waar mogelijk, voor zorgen dat werkzaamheden die dergelijke beperkingen veroorzaken worden uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Site door potentiële kopers zo min mogelijk wordt beïnvloed.
 4. gmak kan identiteitscontroles uitvoeren en bewijs vragen om het bestaan van een Woning en/of een Eigenaar en eigendom van de Woning vast te stellen. Indien gmak – soms zelfs ten gevolge van informatie verstrekt door een potentiële koper– vermoedt dat een Eigenaar valse informatie heeft verstrekt, erkent een Eigenaar dat gmak het recht heeft over te gaan tot een identiteitscontrole en due diligence jegens een Eigenaar of van een Eigenaar te eisen dat hij/zij de eigendom van een Woning en/of het bestaan van een Woning bewijst. Indien dit wordt gevraagd, gaat een Eigenaar onmiddellijk (of in elk geval binnen de periode vereist door gmak) akkoord met het verstrekken van dergelijk bewijs aan gmak omtrent zijn identiteit of het bestaan van de Woning. Een Eigenaar erkent dat het niet naleven van een dergelijk verzoek een schending vormt van deze Voorwaarden eigenaar.
 5. gmak houdt zich aan haar Privacybeleid. Een Eigenaar machtigt gmak om zijn/haar contactgegevens, inclusief telefoonnummer, door te geven aan een potentiële koper in verband met interesse in de aankoop van de Woning. Meer informatie vindt u in het Privacyverklaring.

gmak behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eigenaar en haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden eigenaar over te dragen aan een derde.

9. Intellectueel Eigendom

 1. De Site is eigendom van gmak. Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en database-rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, met inbegrip van het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

Door inhoud te plaatsen op de Site (en Dashboard) (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s en dergelijke), verleent een Eigenaar aan gmak het recht om deze inhoud te gebruiken op zowel de Site als in afzonderlijk gepubliceerde vorm.

10. Rechten en Verplichtingen van een Eigenaar

 1. Een Eigenaar zal correcte en waarheidsgetrouwe informatie doorgeven omtrent zijn/haar identiteit, de te koop aangeboden Woning in een Woningadvertentie en andere kennisgevingen, door middel van de systemen van gmak. Bovendien draagt een Eigenaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bovenvermelde informatie juist en actueel is gedurende de hele periode dat de Woningadvertentie op de Site blijft. 
 2. Een Eigenaar verklaart en garandeert op voortdurende basis voor zolang een Woning wordt geadverteerd op de Site dat hij/zij alle nodige rechten en bevoegdheden bezit en/of heeft om de door een Eigenaar geadverteerde Woning te koop aan te bieden en te verkopen en dat alle informatie verstrekt aan gmak juist en actueel is, inclusief maar niet beperkt tot de verklaringen betreffende de Woning, haar voorzieningen, locatie, prijs en afbeeldingen van de woning.
 3. Een Eigenaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie in een Woningadvertentie correct en actueel wordt gehouden gedurende de hele periode dat de Woningadvertentie op de Site blijft staan, en de aanwijzingen van gmak te volgen.
 4. Een Eigenaar moet de normen van gmak naleven die terug te vinden zijn op de Site en zoals van tijd tot tijd aangepast. Deze normen geven een overzicht van de vereisten voor een Woningadvertentie, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
  -een Eigenaar moet een correcte agenda bijhouden in zijn Woningadvertentie
  - een Eigenaar moet alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om op alle vragen en/of biedingen van een potentiële koper te reageren binnen 24 uur na ontvangst;
 5. Een Eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een Woningadvertentie geen inbreuk maakt op de wetgeving of de rechten van een persoon of entiteit. Een Woningadvertentie mag geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke uitlatingen of inbreuken op het auteursrecht of wetgeving inzake gegevensbescherming bevatten.
 6. Een Eigenaar verklaart en garandeert dat het adverteren van zijn/haar Woning geen schending oplevert van een huidige overeenkomst met derden.
 7. Foto’s die opgenomen zijn in een Woningadvertentie moeten de Woning waarheidsgetrouw weergeven, mogen geen valse of misleidende informatie bevatten, mogen geen personen tonen en mogen geen inbreuk vormen op de privacy, intellectuele eigendom of andere rechten van derden.
 8. Indien een Woningadvertentie deze Voorwaarden eigenaar schendt, behoudt gmak zich het recht voor om de betrokken advertentie op te schorten of te verwijderen.
 9. Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en gmak kan en zal geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke gebruiker van de Site. gmak moedigt potentiële kopers en Eigenaren aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt aangaande de identiteit van de persoon waarmee wordt gecommuniceerd. Verder moedigt gmak een Eigenaar aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van de ander vast te stellen. Een Eigenaar stemt ermee in (i) zijn/haar wachtwoord en online ID op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde gebruikers van de account van een Eigenaar, (ii) elke persoon waaraan een Eigenaar het online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) gmak onmiddellijk op de hoogte te stellen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien een Eigenaar denkt dat zijn/haar account bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) gmak onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met een Eigenaar opneemt en om de online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat een Eigenaar ermee akkoord dat, indien gmak onbevoegde toegang vermoedt tot het account van een Eigenaar, hij/zij op verzoek van gmak zo snel mogelijk  ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zal verrichten die gmak redelijkerwijs nodig acht. gmak raadt een Eigenaar af andere personen toegang te verlenen tot de online ID en wachtwoord voor zijn/haar account bij gmak. Indien een Eigenaar iemand de online ID en wachtwoord geeft of indien hij/zij nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, is een Eigenaar zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via zijn/haar account bij gmak, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of indien een Eigenaar niet wilde dat ze werden verricht.

11. Verbodsbepalingen
Een Eigenaar zal zich ervan onthouden om direct of indirect:

 • De Site, haar inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;
 • De Site of het platform of de systemen van gmak gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Voorwaarden eigenaar;
 • Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;
 • Inhoud of programma’s uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van gmak), die vanwege hun omvang of aard de computers of netwerken van gmak kunnen beschadigen;
 • Inhoud op de Site of het platform of de systemen van gmak plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke, intellectuele eigendomsrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;
 • De Site of het platform of de systemen van gmak gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een gebruiker);
 • Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden;

12.  Verantwoordelijkheid van een Eigenaar
Een Eigenaar zal uitsluitend en exclusief verantwoordelijk zijn voor alle financiële gevolgen van schade die aan gmak is berokkend ten gevolge van inhoud of programma’s die doorgegeven of verstuurd zijn door een Eigenaar en die schade veroorzaken aan de hardware of software van gmak, waaronder schade aan de Site, systemen of data of door het veroorzaken van storingen of fouten in de Site of de systemen. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten ook redelijke gerechtskosten.

13. Vrijwaring
Een Eigenaar verbindt zich ertoe gmak, haar bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, verhaalsacties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand, veroorzaakt door of ten gevolge van vorderingen van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) door een Eigenaar aangeleverd materiaal of inhoud voor de Site; (b) het gebruik van de Site door een Eigenaar; (c) een schending door een Eigenaar van deze Voorwaarden eigenaar.

14. Aansprakelijkheidsbeperking gmak
gmak aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende overeenkomsten die een potentiële koper c.q. geïnteresseerde sluit met een Eigenaar, noch is gmak aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van een potentiële koper of andere personen in verband met de aankoop van de Woning.

In geen geval zal gmak of een van haar bestuurders, directieleden, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe leverancier van een instrument beschikbaar op een site van gmak aansprakelijk zijn voor gederfde winst of andere directe of indirecte, speciale, incidentele of andere schadevergoeding die veroorzaakt is door, gebaseerd is op of het gevolg is van de Site of het platform of de systemen van gmak, de materialen of inhoud die een Eigenaar plaatst op de Site en het gebruik van de Site en/of enige transactie tussen gebruikers, zelfs indien gmak op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of een andere rechtsgrond. Indien een Eigenaar niet tevreden is met de Site of het platform of de systemen van gmak of indien hij/zij niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Voorwaarden eigenaar, dan is zijn/haar enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen gmak het stoppen met het gebruik van deze Site. In elk geval is de aansprakelijkheid van gmak tegenover een Eigenaar of derden in omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Site beperkt tot het grootste van (a) het bedrag aan vergoedingen. welke een Eigenaar aan gmak heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid en (b) een bedrag van € 250,-- in totaal. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden eigenaar dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van gmak voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door gmak.

15. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie
Een Eigenaar gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden eigenaar onderhevig zijn Nederlands recht en geschillen uitsluitend kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter in Noord Nederland.

16. Diversen

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden eigenaar, welke onverminderd van kracht blijven. De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Voorwaarden eigenaar. Een afwijzing van een voorwaarde van de Voorwaarden eigenaar zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van gmak om een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar af te dwingen, niet worden beschouwd als een afwijzing van deze bepaling of anderszins invloed hebben op de mogelijkheid van gmak om deze bepaling in de toekomst af te dwingen.
 2. gmak raadt een Eigenaar aan deze Voorwaarden eigenaar in een afzonderlijk bestand op zijn/haar  computer op te slaan of af te drukken.

Voorwaarden geïnteresseerden

1. Online Platform

 1. gmak B.V. (hierna: “gmak”) biedt een online platform en verschillende hulpmiddelen, diensten en functies, waarmee een eigenaar van onroerend goed (de “Woning”), die Woning te koop aan kan bieden en een geïnteresseerde c.q. potentiële koper de Woning kan kopen (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). De Diensten worden aangeboden via  www.gmak.nl, (hierna: de "Site"). De activiteiten van gmak  worden beheerd vanuit het kantoor te Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 10.
 2. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden geïnteresseerde(n)”) bepalen de relatie tussen gmak en elke partij die de Site en alle daardoor beschikbare content of Diensten gebruikt of opent als geïnteresseerde of als potentiële koper, en die de Site niet gebruikt in hoedanigheid van eigenaar van een op de Site te koop aan te bieden woning (hierna: de “Geïnteresseerde”).
 3. De Voorwaarden geïnteresseerde(n) vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen gmak en de Geïnteresseerde. Door gebruik van of toegang tot de Site of het platform of de systemen van gmak, bevestigt een Geïnteresseerde in te stemmen met en onderworpen te zijn aan de Voorwaarden geïnteresseerde. Als een Geïnteresseerde  niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden geïnteresseerde, is hij/zij niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot of gebruik van de Site.
 4. gmak machtigt niemand om zich te registreren bij deze Site, tenzij hij/zij in staat is om wettelijk bindende contracten aan te gaan.
 5. gmak kan deze Voorwaarden geïnteresseerde zo nu en dan herzien om verschillende redenen zoals een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten, diensten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. gmak raadt een Geïnteresseerde aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Voorwaarden geïnteresseerde te bekijken, aangezien die bindend zijn.
 6. Van een Geïnteresseerde die de Voorwaarden geïnteresseerde schendt, kan door gmak de toegang tot en gebruik van de Site worden geweigerd.
 7. gmak heeft een nultolerantiebeleid met betrekking tot discriminatie (inclusief maar niet beperkt tot ras, etniciteit, godsdienst, nationale afkomst, handicap, geslacht, genderidentiteit of seksuele gerichtheid), intimidatie of geweld en gmak zal haar beoordelingsvrijheid gebruiken om een Eigenaar die dergelijk gedrag vertoont of aanmoedigt van de Site te verwijderen. gmak behoudt zich het recht voor om dit beleid af te dwingen naar eigen oordeel en omdat de veiligheid in geding is.

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

 1. Op deze Site kan een Geïnteresseerde woningadvertenties bekijken voor en informatie inwinnen over woningen die te koop worden aangeboden (de “Woning”). gmak kan ook online andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor Geïnteresseerden en eigenaren met elkaar kunnen communiceren en een koopovereenkomst met elkaar aan kunnen gaan.
 2. De Site biedt een trefpunt voor gebruikers ervan om met elkaar om te gaan, en gmak is en wordt geen partij bij enige contractuele relatie tussen Geïnteresseerden en de eigenaar van de desbetreffende Woning en treedt niet op als bemiddelaar tussen beiden, in geval van een geschil. gmak wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met overeenkomsten tussen gebruikers van de Site.
 3. De Site is opgebouwd uit door eigenaren van woningen geplaatste woningadvertenties ( hierna: de “Woningadvertentie”). De content van een Woningadvertentie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de desbetreffende Woning. gmak draagt geen verantwoordelijkheid voor de content van een Woningadvertentie, aangezien gmak slechts toegang verleent tot de content als dienst en aan een Geïnteresseerde de mogelijkheid biedt rechtstreeks te communiceren met de eigenaar van een Woning teneinde informatie te vragen omtrent de desbetreffende Woningen, te onderhandelen en uiteindelijk overeenstemming bereiken over een koopovereenkomst met betrekking de desbetreffende Woning.

3. Woningadvertenties

 1. De eigenaar van een Woning, die een Woningadvertentie plaatst is geheel verantwoordelijk voor alle informatie, inclusief foto’s, tekst en andere content van de Woningadvertentie en  voor het actualiseren ervan. gmak aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de (inhoud van) Woningadvertenties.
 2. Indien een Geïnteresseerde een Woning vindt waarin hij/zij geïnteresseerd is, kan hij/zij een verzoek tot informatie sturen naar de eigenaar van de desbetreffende Woning.
 3. Een Geïnteresseerde zal een bevestiging ontvangen zodra via de Site een mail aan een eigenaar is verstuurd.
 4. Een Geïnteresseerde en de desbetreffende eigenaar kunnen met elkaar communiceren via de Site.
 5. Een Geïnteresseerde dient er rekening mee te houden dat alle communicatie op de Site over een Woning met desbetreffende eigenaar ervan zichtbaar is voor medewerkers en vertegenwoordigers van gmak.

4. Ranking en Zichtbaarheid in zoekresultaten

gmak kan niet garanderen dat een Woningadvertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert naar gelang de filters die gebruikt worden door een potentiële koper en de voorkeur van een potentiële koper.

5. Rechten en verplichtingen van gmak

 1. gmak mag te allen tijde elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de lay-out en de beschikbaarheid van de functies, database of inhoud van de Site, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
 2. gmak streeft ernaar om alle door een Eigenaar verstrekte foto’s zo getrouw mogelijk weer te geven op de Site. Een Eigenaar erkent echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat gmak niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.
 3. gmak kan van tijd tot tijd upgrades van de Site doorvoeren om tegemoet te komen aan technologische ontwikkelingen. Onderhoudswerkzaamheden zijn daarom soms nodig en kunnen beperkingen van het gebruik van de Site tot gevolg hebben. gmak zal er, waar mogelijk, voor zorgen dat werkzaamheden die dergelijke beperkingen veroorzaken worden uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Site door potentiële kopers zo min mogelijk wordt beïnvloed.
 4. Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en gmak kan en zal geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke gebruiker van de Site. gmak moedigt Geïnteresseerden en eigenaren aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt aangaande de identiteit van de persoon waarmee wordt gecommuniceerd. Verder moedigt gmak Geïnteresseerden aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van de ander vast te stellen. Een Geïnteresseerde stemt ermee in (i) zijn/haar wachtwoord en online ID op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde gebruikers van de account van een Geïnteresseerde, (ii) elke persoon waaraan een Geïnteresseerde het online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) gmak onmiddellijk op de hoogte te stellen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien een Geïnteresseerde denkt dat zijn/haar account bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) gmak onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met een Geïnteresseerde opneemt en om de online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat een Geïnteresseerde ermee akkoord dat, indien gmak onbevoegde toegang vermoedt tot het account van een Geïnteresseerde, hij/zij op verzoek van gmak zo snel mogelijk  ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zal verrichten die gmak redelijkerwijs nodig acht. gmak raadt een Geïnteresseerde af andere personen toegang te verlenen tot de online ID en wachtwoord voor zijn/haar account bij gmak. Indien een Geïnteresseerde iemand de online ID en wachtwoord geeft of indien hij/zij nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, is een Geïnteresseerde zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via zijn/haar account bij gmak, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of indien een Geïnteresseerde niet wilde dat ze werden verricht.
 5. gmak behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eigenaar en haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden eigenaar over te dragen aan een derde.

6. Intellectueel Eigendom

 1. De Site is eigendom van gmak. Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en database-rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, met inbegrip van het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.
 2. Door als Geïnteresseerde, voorzover mogelijk, inhoud te plaatsen op de Site, verleent een Eigenaar aan gmak het recht om deze inhoud te gebruiken op zowel de Site als in afzonderlijk gepubliceerde vorm.

7. Verbodsbepalingen

Een Geïnteresseerde  zal zich ervan onthouden om direct of indirect:

 • De Site, haar inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;
 • De Site of het platform of de systemen van gmak gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Voorwaarden geïnteresseerde;
 • Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;
 • Inhoud of programma’s uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van gmak), die vanwege hun omvang of aard de computers of netwerken van gmak kunnen beschadigen;
 • Inhoud op de Site of het platform of de systemen van gmak plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke, intellectuele eigendomsrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;
 • De Site of het platform of de systemen van gmak gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een gebruiker);
 • Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden;

8. Verantwoordelijkheid van een Eigenaar

Een Geïnteresseerde zal uitsluitend en exclusief verantwoordelijk zijn voor alle financiële gevolgen van schade die aan gmak is berokkend ten gevolge van inhoud of programma’s die doorgegeven of verstuurd zijn door een Geïnteresseerde en die schade veroorzaken aan de hardware of software van gmak, waaronder schade aan de Site, systemen of data of door het veroorzaken van storingen of fouten in de Site of de systemen. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten ook redelijke gerechtskosten.

9. Vrijwaring

Een Eigenaar verbindt zich ertoe gmak, haar bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, verhaalsacties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand, veroorzaakt door of ten gevolge van vorderingen van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) door een Geïnteresseerde aangeleverd materiaal of inhoud voor de Site; (b) het gebruik van de Site door een Geïnteresseerde; (c) een schending door een Geïnteresseerde van deze Voorwaarden Geïnteresseerde.

10. Aansprakelijkheidsbeperking gmak

De Site biedt slechts een platform, waarop Geïnteresseerde Woningen kunnen bekijken, vragen kunnen stellen aan de Eigenaar, biedingen kunnen doen en uiteindelijk overeenstemming kunnen bereiken over een koopovereenkomst met betrekking tot een Woning. gmak aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende overeenkomsten die een Geïnteresseerde sluit met een eigenaar, noch is gmak aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van een eigenaar of andere personen in verband met de Woning, welke de Geïnteresseerde koopt.

In geen geval zal gmak of een van haar bestuurders, directieleden, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe leverancier van een instrument beschikbaar op de Site aansprakelijk zijn voor gederfde winst of andere directe of indirecte, speciale, incidentele of andere schadevergoeding die veroorzaakt is door, gebaseerd is op of het gevolg is van de Site of het platform of de systemen van gmak, de materialen of inhoud die een Geïnteresseerde plaatst op de Site en het gebruik van de Site en/of enige transactie tussen gebruikers, zelfs indien gmak op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of een andere rechtsgrond. Indien een Geïnteresseerde niet tevreden is met de Site of het platform of de systemen van gmak of indien hij/zij niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Voorwaarden Geïnteresseerde, dan is zijn/haar enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen gmak het stoppen met het gebruik van deze Site. In elk geval is de aansprakelijkheid van gmak tegenover een Geïnteresseerde of derden in omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Site beperkt tot het grootste van een bedrag van € 250,-- in totaal. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden Geïnteresseerde dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van gmak voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door gmak.

11. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Een Geïnteresseerde gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden geïnteresseerde onderhevig zijn Nederlands recht en geschillen uitsluitend kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter in Noord Nederland.

12. Diversen

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geïnteresseerde ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden geïnteresseerde, welke onverminderd van kracht blijven. De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Voorwaarden geïnteresseerde. Een afwijzing van een voorwaarde van de Voorwaarden geïnteresseerde zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van gmak om een bepaling van deze Voorwaarden geïnteresseerde af te dwingen, niet worden beschouwd als een afwijzing van deze bepaling of anderszins invloed hebben op de mogelijkheid van gmak om deze bepaling in de toekomst af te dwingen.
 2. gmak raadt een Geïnteresseerde aan deze Voorwaarden geïnteresseerde in een afzonderlijk bestand op zijn/haar computer op te slaan of af te drukken.