Productvoorwaarden

van gmak B.V., gevestigd te (8448 JB) Heerenveen, aan de Abe Lenstra boulevard 10, KvK 72263040

1. ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: gmak B.V. (verder: gmak);
 2. Klant: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen de klant en gmak tot het verrichten van diensten en/of tot het leveren van producten door gmak ten behoeve van de klant;
 4. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;
 5. Diensten: het plaatsen van een object op de website van gmak, advies en/of bemiddeling met betrekking tot de verkoop van het object en/of alle overige door gmak te verrichten diensten in het kader van advies en bemiddeling met betrekking tot de verkoop van het object. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 6. Object: de door de klant te verkopen onroerende zaak (woning);
 7. Schriftelijk: per brief, fax of langs elektronische weg

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle, al dan niet, op afstand tot stand gekomen overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van een of meer diensten door gmak met betrekking tot het object, alsook van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten (waaronder bestellingen) en verbintenissen tussen klant en gmak, alsmede op alle aanbiedingen en/of offertes door gmak uitgebracht.
 2. Aangezien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen gmak en de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gmak, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. gmak en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van de wettelijke bedenktijd, op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door gmak gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt gmak langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door gmak is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de klant aan gmak verstrekte informatie.
 4. gmak kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien gmak op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een opdracht of bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. MEDEWERKING DOOR DE KLANT

 1. De klant staat ervoor in dat hij/zij door het elektronisch verstrekken van de opdracht bevoegd is tot verkoop van het object (woning). Dat houdt in dat indien de klant de woning met derden in eigendom heeft of indien de klant eigenaar van de woning is en een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner heeft, die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om de woning te koop aan te bieden via gmak.
 2. De klant staat tegenover gmak in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan
  gmak ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De klant is aansprakelijk voor alle door gmak gemaakte kosten als gevolg van het onjuist en/of onvolledig verstrekken van gegevens.
 3. De klant staat er tegenover gmak voor in dat hij/zij alle gegevens en bescheiden, welke gmak overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig, volledig juist en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van gmak stelt. Daaronder wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan dat:
  - hij/zij de actuele oppervlakte van het object volgens de meetinstructie NEN 2580 doorgeeft of een taxatierapport overlegt, waarin de actuele oppervlakte is opgenomen, of, in het geval geen van beide beschikbaar is, op zijn/haar kosten een opmeting van het object volgens meetinstructie NEN 2580 wordt uitgevoerd;
  - hij/zij alle, bij hem/haar bekende, bijzonderheden en belangrijke of nadelige omstandigheden met betrekking tot het object die, op grond van de wettelijke informatieplicht van de eigenaar/verkoper, aan een koper dienen te worden meegedeeld, bij het in verkoop zetten van de woning aan gmak meldt;
  - hij/zij bij verkoop van het object de verkoopprijs en transportdatum aan gmak doorgeeft.
 4. In het geval de klant niet aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen voldoet heeft gmak het recht om, te zijner keus:
  - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan; óf
  - de opdracht te beëindigen en/of de advertentie te verwijderen.
 5. De klant vrijwaart gmak voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen door de klant aan de verplichtingen welke hiervoor onder lid 1 t/m 3 van dit artikel zijn opgenomen.
 6. De klant is gehouden gmak onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. Eventuele extra kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de diensten mogelijk te maken, worden door gmak extra in rekening gebracht.
 8. De klant zal zich onthouden van activiteiten die gmak bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of doorkruisen.

5. HERROEPINGSRECHT

 1. Op alle overeenkomsten, welke met behulp van een middel voor communicatie op afstand wordt gesloten, is het wettelijk recht van bedenktijd van veertien dagen voor de klant van toepassing, gerekend vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Indien klant de overeenkomst wil ontbinden met een beroep op de bedenktijd, meldt hij/zij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier tot herroeping, of op andere ondubbelzinnige wijze, aan gmak: info@gmak.nl. Ingeval de klant zich beroept op de bedenktijd, hoeft geen reden te worden opgegeven.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de klant.
 4. Indien de klant uitdrukkelijk heeft verzocht direct met de uitvoering van de opdracht te beginnen, is de klant bij het inroepen van het recht op bedenktijd een vergoeding verschuldigd van € 50,-- (incl. BTW), als zijnde het bedrag van de door gmak reeds gemaakte kosten.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor zover gmak of een door gmak ingeschakelde derde gepersonaliseerde zaken leveren, zoals fotografie, plattegronden, video’s, NEN-meetrapporten e.d. Het betreft zaken die worden vervaardigd/uitgevoerd op basis van een individuele keuze of beslissing en bestemd voor een specifieke persoon.
 6. Diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, indien de klant heeft verklaard zijn herroepingsrecht te verliezen op het moment dat de diensten volledig zijn uitgevoerd.

6. DUUR EN EINDE VAN EEN OPDRACHT

 1. Een opdracht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd en eindigt door:
  - verkoop van het object;
  - teruggaaf/beëindiging door gmak;
  - intrekking/beëindiging door de klant;
  - overlijden de klant.
 2. De klant kan een opdracht intrekken zonder opzegtermijn. Intrekking is aan de orde wanneer de klant, nadat de periode van het herroepingsrecht is verstreken, maar voordat het object is verkocht, een opdracht eenzijdig wenst te beëindigen.
 3. Het intrekken van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een opdracht eindigt op het moment dat gmak de intrekking heeft ontvangen. Ingeval van intrekking is de klant verplicht gmak de reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 4. gmak is gerechtigd een opdracht terug te geven, zonder opzegtermijn. Het teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
  gmak is daartoe gerechtigd in de navolgende gevallen:
  - de klant levert gevraagde stukken niet of niet tijdig aan;
  - de klant volgt aanvragen tot bezichtiging van de woning niet op;
  - de klant laat na vragen van belangstellenden te beantwoorden;
  - de klant volgt aanwijzingen en adviezen van gmak, welke in belang van de kwaliteit, professionaliteit en integriteit van de advertentie en/of de website van gmak B.V. zijn, niet op;
  - een andere gewichtige reden voordoet waardoor de relatie tussen partijen is verstoord en voortzetting van een opdracht in alle redelijkheid niet verlangd kan worden.

7. UITVOERING VAN OPDRACHTEN

 1. gmak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft een inspanningsverbintenis, zodat gmak niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Door of namens gmak verstrekte adviezen zijn een momentopname en gebaseerd op de op dat moment ter beschikking staande gegevens.
 3. Een door gmak verstrekt advies betreft uitsluitend een advies over een mogelijke verkoopprijs en is nooit een waardeverklaring of taxatieverklaring.
 4. Alle door gmak verstrekte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor het vooraf door gmak omschreven doel tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De door gmak opgegeven termijnen van uitvoering zijn altijd indicatief. Een opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant gmak schriftelijk ingebreke te stellen.
 6. gmak heeft het recht (bepaalde) diensten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, onder zijn verantwoording, te laten verrichten door een door gmak aan te wijzen persoon of derde.
 7. gmak heeft het recht om door de klant aangeleverde foto’s en teksten te weigeren of te verwijderen, indien deze -uitsluitend ter beoordeling van gmak- beledigend, shockerend en/of aanstootgevend zijn of verkoopbelemmerend zijn.
 8. Voordat publicatie plaatsvindt heeft de klant de plicht om alle uitingen met betrekking tot het object zelf te controleren, aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan gmak.

8. LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. gmak garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 2. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is kenbaar gemaakt door gmak.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal gmak de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van gmak, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan gmak te retourneren en de eigendom aan gmak te verschaffen.
 4. De garantie geldt niet in het geval van voor onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van geleverde producten of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gmak de klant, of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn.
 5. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat gmak deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 6. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gmak gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
 7. Indien de producten worden bezorgd is gmak gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 8. Indien gmak gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan gmak ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien gmak een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant gmak schriftelijk ingebreke te stellen.
 10. gmak is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. gmak is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 11. Indien de levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld, is de Klant een vergoeding aan gmak verschuldigd, in verband met opslagkosten die gmak moet maken en de extra risico’s die gmak dientengevolge loopt. Deze vergoeding bedraagt 10% van de factuurwaarde per maand.

9. VERGOEDING EN BETALING

 1. Voor de door gmak te verlenen dienst(en) en/of te leveren producten is de klant de vergoeding(en) verschuldigd, inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting, welke door gmak aan de klant vooraf wordt/worden opgegeven en bevestigd.
 2. Betaling dient te geschieden via iDEAL of per creditcard (VISA/Mastercard) en wel op de wijze zoals aangegeven door gmak.
 3. Een opdracht is ondeelbaar en omvat de in de opdrachtbevestiging omschreven diensten. Om die reden heeft de klant geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht aan gmak verschuldigde bedragen, wanneer diensten, die deel uitmaken van een opdracht, op verzoek van de klant niet of niet volledig worden verricht.
 4. De klant kan aanvullende dienst(en) en/of producten afnemen tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan gmak te melden.
 6. Eventueel door de klant verschuldigde belastingen, kosten en/of heffingen die door overheidsinstantie aan de klant in rekening worden gebracht in verband met de opdracht en/of bestelling van producten, zijn voor rekening van de klant en zijn niet inbegrepen in de vergoeding bedoeld in lid 1 van dit artikel.

10. KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte diensten, geleverde producten en/of met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen bekwame tijd na het constateren ervan, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij gmak.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een onvoorzienbare langere verwerkingstijd nodig is, wordt klant daarover binnen 14 dagen bericht.
 3. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. gmak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer uitvoeren, maar kan niet instaan voor het behalen van enig doel of resultaat.
 2. gmak zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Partijen erkennen dat risico’s kleven aan datacommunicatie waaronder, doch niet uitsluitend, vervorming, vertraging, gebruik door anderen, verdwijning en virussen. gmak is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van gmak.
 3. gmak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een onjuiste of geen vermelding van het object en het presentatiemateriaal op internetsites, waaronder, maar niet uitsluitend, www.gmak.nl. Wel zal gmak al het redelijk mogelijke doen ter voorkoming van onjuiste of geen vermelding.
 4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door gmak verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de klant. De klant staat er jegens gmak voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart gmak tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 5. In geen geval zal de aansprakelijkheid van gmak hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen van de klant, dan (a.) tweemaal het meest recentelijk door de klant betaalde bedrag voor door gmak geleverde diensten of producten (indien van toepassing) of, indien sub a. niet van toepassing is of dit bedrag lager is, (b.) EURO 250,--.
  Deze beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen de klant en gmak en is van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals uit onrechtmatige daad, contract, wetgeving), zelfs als gmak gewezen is op de mogelijkheid van deze schade, en zelfs indien deze mogelijke oplossingen niet aan de doelstellingen beantwoorden.
 6. Voorzover wettelijk is toegestaan is gmak tegenover de klant of anderen niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schadevergoeding, verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst, of inkomen in verband met de levering van diensten of producten door gmak (zoals beledigende of lasterlijke uitspraken, storingstijd, of verlies van, gebruik van of wijzigingen in de informatie of content).Iedere aanspraak op gmak wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de klant daarmee bekend is geworden schriftelijk of per mail aan gmak te worden gemeld.
 7. Na verloop van één jaar na beëindiging van een opdracht en/of levering van zaken, alsmede na verloop van één jaar nadat klant met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op gmak.
 8. Klant vrijwaart gmak tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van een opdracht en/of levering van producten, indien gmak daarvoor ook niet tegenover de klant aansprakelijk is.
 9. Indien door gmak een fout wordt gemaakt doordat klant aan gmak onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is gmak voor de daardoor ontstane schade nimmer aansprakelijk.

12. DIVERSEN

 1. De klant is niet bevoegd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gmak, een overeenkomst en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.
 2. Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze voorwaarden niet aangetast. gmak is dan gerechtigd om deze voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet verbindende artikelen.
 3. Wijziging van deze voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.

13. WET TER VOORKOMING WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (Wwft)

 1. De Wwft kan gmak verplichten de identiteit van de klant te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden.
 2. De klant is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die gmak redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingengrond van de Wwft.
 3. Ingevolge de Wwft is gmak eveneens verplicht om ingeval overeen stemming wordt bereikt met een koper over koop en verkoop van het object, de identiteit van de koper te verifiëren. Daartoe zal gmak voordat een koopovereenkomst wordt opgesteld, één van onderstaande opties aan koper vragen:
  - via iDeal vanaf een bankrekening op naam van koper een minimale betaling (€ 0,01) aan gmak te doen;
  - een door een notaris gewaarmerkt kopie van een geldig ID bewijs te overleggen.

14. ACTIES

gmak organiseert regelmatig acties voor haar klanten. Het betreft (tijdelijk) acties waarbij diensten, zoals o.a.  fotografie, gratis aan de klant worden geleverd. Voorwaarde voor het  gebruik kunnen maken van een actie is dat  de betreffende klant zijn/haar woning voor de minimale duur van 3 maanden te koop aanbiedt op de website van gmak en wel via www.gmak.nl. Indien de klant besluit de woning eerder uit de verkoop te halen en derhalve niet voldoet aan de gestelde voorwaarde, is hij/zij  alsnog aan gmak de kosten verschuldigd van de in het kader van de actie geleverde dienst(en). gmak zal in dat geval de klant de vergoeding in rekening brengen, die zonder de actie, en dus normaal gesproken,  in de webshop van gmak wordt gevraagd voor de betreffende dienst(en).